Vindsuset
 
Læreplaner
Publiceret den 1. februar 2018

1. Barnets alsidige personlige udvikling


Læringsmål 

At barnet udvikler selvværd og selvtillid. 

At barnet lærer at træffe egne valg. 

At barnet oplever sig selv som værdifuld.

At barnet lærer at mærke sig selv.

At barnet kan knytte venskaber og føle empati. 

At barnet lærer at tackle med- og modgang.

Metoder og aktiviteter 

Barnet mødes af anerkendende voksne. 

Barnet bliver støttet i at tackle med- og modgang. 

Barnet mødes af voksne, som er tydelige og tager ansvar. 

Barnet og familien bliver mødt af voksne, som viser interesse for deres liv. 

Barnet er i fysiske rammer, hvor det kan udfordre sig selv, og bliver udfordret. 

Barnet bliver mødt med alderssvarende aktiviteter. 

At de voksne reflekterer over egen praksis. 

Læringsmiljø 

I Vindsuset vil barnet blive set, hørt og støttet i sine initiativer. 

Barnet skal opfordres til at sætte ord på følelser og handlinger. 

Institutionen er indrettet i læringsmiljøer, hvor barnet udfordres, og hvor der er plads til fordybelse.

2. Barnets sociale kompetencer


Læringsmål 

At barnet udvikler kompetencer til at indgå i forskellige fællesskaber og relationer. 

At barnet udvikler empati. At barnet kan knytte venskaber og kan indgå i lege. 

At barnet kan skelne mellem egne og andres behov. 

At barnet kan håndtere konflikter (kunne sige til og fra). 

At barnet kan drage omsorg.

At barnet lærer, at der er en verden udenfor institutionen, og hvordan man begår sig i denne. 

Metoder 

At vi skaber rammer og miljøer, hvor der er mulighed for at indgå i et fællesskab. 

At barnet opfordres til ”hjælp til selvhjælp”. 

At barnet møder synlige og anerkendende voksne. 

At de voksne reflekterer over egen praksis. 

At de voksne hjælper og støtter barnet med at sætte ord på handlinger, følelser og hensigter.

Læringsmiljø 

I Vindsuset har vi bl.a. samling og udegrupper, hvor børnene indgår i et fællesskab og tilhører en gruppe. 

De voksne skaber rammer for, at barnet kan udvikle sine sociale kompetencer gennem leg. 

De voksne har fokus på hvilke venskaber og relationer barnet indgår i. 

De voksne vejleder forældrene i forhold til barnet og dets venskaber.

3. Barnets sproglige udvikling


Læringsmål 

At barnet udvikler et nuanceret sprog. 

At barnet kan anvende sproget til at udtrykke - og formulere sig. 

Metoder og aktiviteter 

At barnet mødes af voksne, der lytter og indgår i dialog.

At barnet oplever voksne, der benævner ting/begreber/handlinger/følelser.

At barnet oplever aktiviteter, som er målrettet udvikling af sproget – samling/højtlæsning/rim og remser/ordlege/sange/sprogkasser/sprogkuffert/dialogisk læsning. 

At de voksne reflekterer over deres egen praksis og er gode sproglige rollemodeller. 

Læringsmiljø 

Barnet møder fysiske rammer, hvor de har mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer gennem leg. Vi har i institutionen, et læringsrum/miljø, som er målrettet udvikling af barnets sproglige kompetence.     

Vi har skabt nogle sproglige læringsmiljøer, hvor vi kan arbejde med kuffertfortællinger, dialogisk læsning og leg med skriftsprog

4. Krop og bevægelse


Læringsmål 

At barnet udvikler sin grundmotorik, finmotorik, grovmotorik og sansemotorik. 

At barnet får stimuleret deres sansemotorik. 

At barnet får frigjort energi til indlæring gennem automatisering af bevægelser. 

At barnet udvikler kropsbevidsthed.

Metoder og aktiviteter 

At barnet møder rammer, hvor der er mulighed for grovmotorisk stimulering. 

At barnet møder rammer, hvor der er mulighed for finmotorisk stimulering. 

At barnet møder rammer, hvor der er mulighed for øvelser i mundmotorik. 

At barnet møder rammer, hvor der er mulighed for sansemotoriske aktiviteter. 

At de voksne reflekterer over egen praksis. 

Læringsmiljø

Vi skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for motoriske udfordringer. 

Vi benytter muligheden for at tage børnene med over i skolens gymnastiksal. 

Alle børn indgår i forløb med udegruppen, hvor barnet udfordres af bevægelse og sanse udtryk i natur og skov. 

Vi kan anvende motoriskscreening til at finde ud af, om der er specielle områder, hvor barnet har brug for ekstra motorisk stimulering.

5. Natur og naturfænomener


Læringsmål: 


At barnet udvikler respekt og forståelse for naturen, og oplever glæden ved at være i naturen. 

At barnet lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til rum for leg, læring, oplevelse, udforskning og viden. 

At barnet tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. 

At barnet lærer naturbegreber og vejrfænomener: årstider, årets gang, naturens cyklus og sammenhænge.

At barnet lærer om - og udviser respekt for dyre - og plantelivet i skoven og nærmiljøet.

At barnet oplever naturvidenskab på børneniveau – eksperimenter, flyde/synke, koldt/varmt m.m. 

At barnet lære om de 4 elementer, jord, ild, luft, vand. 

Metoder og aktiviteter: 

At børnene kommer ud i naturen på alle årstider, og lærer om livet omkring dem. 

Vi laver projekter om naturvidenskabelige ting, undersøgelser og udforsker naturen. 

Vi lærer børnene om, hvordan vi passer på og bevarer naturen – bæredygtighed. 

De voksne vil være gode rollemodeller i naturen og reflektere over deres egen praksis. 

Læringsmiljø: 

Vi bruger alle udemiljøer omkring os. 

Vi har et udeværksted, som vi bruger året rundt. 

Vi skaber rum for fordybelse, undersøgelse og udforskning.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier


Læringsmål


At barnet oplever et bredt udvalg af kulturelle udtryksformer og genrer.

At barnet udvikler en alsidig forståelse af kulturelle udtryksformer – herunder lokale/børnehavens,
nationale og globale kulturer.

At barnet får mulighed for at kunne udtrykke sig kulturelt fx gennem musik, teater, værksted, fortællinger.

At barnet har kendskab til traditioner og baggrunden herfor.

At vi præsenterer børnenes/forældrenes forskellige kulturelle baggrunde.

At barnet omsætter oplevelser og viden til kulturelle produkter.

Metoder og aktiviteter:

Vi skal give børnene mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Vi deltager i kulturelle arrangementer – teater, koncert, udstillinger, cirkus m.m. for, af og med børn.

Tema omkring højtider – jul, påske, fastelavn, skt. Hans.

Vi har muligheden for at besøge andre institutioner for at blive inspireret heraf.

Læringsmiljø:

Vi gør brug af temadokumentation.

At de voksne skaber rum for og præsenterer børnene for ovenstående.

At vi er åbne over for hinandens kulturforskelle.